Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle via On Demand Consultancy BV verkochte diensten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.

§ 2 Prijzen, aanbiedingen en offertes

2.1 Alle vermelde prijzen op de site zijn in Euro, inclusief BTW. Deze zijn elders op de site en in deze voorwaarden gespecificeerd. 2.2 On Demand Consultancy BV garandeerd, dat de aangegeven prijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in Btw-tarieven e.d.

§ 3 Productinformatie

3.1 De aangeboden diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de site en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door On Demand Consultancy BV c.q. de verlener in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij/zij op het aanbod ingaat.

§ 4 Bestellen en totstandkomen overeenkomst

4.1 Na bestelling van de gewenste dienst ontvangt u hiervan een e-mailbevestiging met de betaalgegevens. Indien u niet binnen 24 uur een bevestiging hebt ontvangen van uw bestelling verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen per email sales@ondemand-bv.nl. Voor uitzonderingen in levering gelieve de website te raadplegen. Een bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling, de dienst word niet gereserveerd. Indien betaling niet ontvangen is na 5 werkdagen vervalt de bestelling automatisch.

4.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling van On Demand Consultancy BV op haalbaarheid is beoordeeld. On Demand Consultancy BV heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

§ 5 Levering

5.1 Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige betaling. Alle op de website geplaatste diensten zijn in principe direct leverbaar, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

5.2 On Demand Consultancy BV garandeerd dat betaalde diensten aan u worden geleverd, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw betaling. In geval On Demand Consultancy BV niet aan levering kan voldoen heeft u recht op volledige retourbetaling van het betaalde bedrag.

5.3 On Demand Consultancy BV neemt uw bestelling gegevens in principe ongewijzigd over. On Demand Consultancy BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in gegevens zoals opgegeven door de klant.

5.4 Alle diensten worden afgehandeld na ontvangst van de betaling. Indien de klant binnen 1 week na uw betaling niet hiervan per email of eventueel anderszins een bevestiging heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met On Demand Consultancy BV om de betaling na te trekken en te verifiëren.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door On Demand Consultancy BV geleverde diensten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan On Demand Consultancy BV verschuldigd bent, hebt voldaan.

§ 7 Aansprakelijkheid

7.1 On Demand Consultancy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. On Demand Consultancy BV kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, teksten typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. On Demand Consultancy BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

7.2 On Demand Consultancy BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortkomen uit het gebruik van het gekochte en/of gevolgen m.b.t. de onjuistheid van de aan het gekochte afgelezen gegevens. On Demand Consultancy BV, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is On Demand Consultancy BV in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering;
B: voor gegevens in offertes e.d.;
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
D: voor bedrijfs -en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
E: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; H: voor schade veroorzaakt door shopsoftware;
F: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
G: voor schade veroorzaakt door het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden.

Indien On Demand Consultancy BV, in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt On Demand Consultancy BV, slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering (indien van toepassing) wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is On Demand Consultancy BV, nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De afnemer zal On Demand Consultancy BV, vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens On Demand Consultancy BV. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van On Demand Consultancy BV of haar leidinggevende ondergeschikten. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door On Demand Consultancy BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan On Demand Consultancy BV niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor On Demand Consultancy BV als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder omstandigheden als bedoeld vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door On Demand Consultancy BV , redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. On Demand Consultancy BV heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. On Demand Consultancy BV ook is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is On Demand Consultancy BV, gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. On Demand Consultancy BV behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. On Demand Consultancy BV, heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

§ 8 Klachtenafhandeling

8.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

§ 9 Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal On Demand Consultancy BV u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan On Demand Consultancy BV de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt On Demand Consultancy BV u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: belemmerende maatregelen van overheidswege; geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken. 

§ 10 Akkoordverklaring

De koper/afnemer/opdrachtgever verklaard deze voorwaarden de hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een opdracht tot levering of anderszins te plaatsen.

§ 11 Toepasselijk recht

11.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

§ 12 Identiteit van de onderneming

On Demand Consultancy BV

Merseloseweg 157
5801CC Venray
Nederland
E-mail: sales@ondemand-bv.nl

KvK-nummer: 12063954
BTW-nummer: NL817414368B01